n) Hệ-thống Ban Trị-Sự PGHH trước 1975

 (Tài liệu báo Phương Ðông số 23, 5-73, tác giả Hinh Phương) HỆ THỐNG BAN TRỊ SỰ             A.-     Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương.             B.-     Các Ban Trị Sự Tỉnh: An Giang, Châu Ðốc, Sa Ðéc, Kiến Phong, Kiên Giang, Vĩnh Long, Phong Dinh, Bạc Liêu, Chương Thiện, An Xuyên, Ba Xuyên, Biên Hòa, Gia Ðịnh, Vĩnh Bình, […]

m) Trong cộng-đồng Phật-giáo thế-giới

Hiện nay phatgiaohoahao.net là một trong 4 tôn giáo quan trọng nhứt ở Việt Nam. Với khối quần chúng trên hai triệu người, PGHH không những có tánh chất của một khối quần chúng tâm lý sắt son tin tưởng nơi giáo lý cao siêu của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, mà còn thêm tổ chức […]

l) Sinh-hoạt

 phatgiaohoahao.net được khai sáng từ năm 1939. Lúc đó là thời kỳ Việt Nam lệ thuộc nước Pháp, nên người Pháp nhiều lần đàn áp và ngăn chận sự truyền đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ.         Ðến khi quân đội Nhựt tiến chiếm Đông Dương, nhà cầm quyền Nhựt tỏ ý muốn giúp đỡ các […]

i) Hệ-thống tổ-chức

Ðoàn thể PGHH được quản trị bởi một hệ thống Ban Trị Sự. Các Ban Trị Sự được thiết lập từ mỗi Ấp, Xã, Quận, Tỉnh. Trên hết là một Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương. Mỗi Ấp chia làm nhiều chi hội.         Nhờ một tổ chức đi sâu vào tới hạ tầng cơ sở […]

h) Thánh-địa Hòa-Hảo

Thánh Ðịa phatgiaohoahao.net đặt tại làng Hòa Hảo tức là sanh quán của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, và cũng là nơi khai sáng mối Ðạo. Tại đây không có sự xây cất đồ sộ, nhưng có một nếp sống đặc biệt an lạc, với không khí đạo giáo.    

f) Sự thờ-phượng

 Trong chủ trương canh tân nói trên, sự thờ phượng trong nhà các tín đồ phatgiaohoahao.net thật là giản dị.         Trên bàn thờ, không có tượng Phật, không có chuông mõ. Chỉ có một tấm Trần bằng vải màu dà, tượng trưng cho sự hòa hợp nhơn loại, và cho màu sắc nhà thiền. Ðó […]

e) Đặc-tính PGHH

  – ÐẶC TÍNH THỨ NHẤT nằm trong truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương đến phatgiaohoahao.net là một nền đạo Phật của nông dân. Ðức Phật Thầy Tây An trước kia vừa truyền bá đạo Phật vừa khuyến khích nông nghiệp dưới hình thức Lập trại ruộng để vừa tu hành vừa cày cấy.         Ngày nay cũng thế, […]

d) Số tín-đồ PGHH

Tổng số tín đồ phatgiaohoahao.net được ước lượng vào khoảng trên 2 triệu người (trước 1975), đại diện cho một tỉ số 38% trên dân số vùng Hậu Giang, hay 10% trên tổng số dân Việt Nam Cộng Hòa. Có những tỉnh như Châu Ðốc, An Giang, Kiến Phong, Sa Ðéc, tín đồ phatgiaohoahao.net lên […]

c) Nguồn-gốc

 Ngoài sự kiện kinh tế trên đây, vùng này còn có một số dãy núi mà nhiều văn kiện lịch sử, xưa nay đã lưu truyền rằng tại đó chứa đựng nhiều điều huyền bí ly kỳ, nhứt là dãy Bảy núi Thất Sơn tại biên giới tỉnh Châu Ðốc giáp xứ Cao Miên.         Những […]