Category Archives: Đức Huỳnh Giáo-Chủ ✅

Chương XVI: Chánh-trị: Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Đảng

Quan hệ giữa quân sự và chánh trị. – Clausewitz một nhà binh Pháp-Ðức, trong quyển “Chiến tranh luận” có định nghĩa chiến tranh như sau: Chiến tranh chẳng những là một hành động chánh trị (action politique) mà thực sự là một thủ đoạn của chánh sách, chánh sách kế tục quan hệ ngoại giao. […]

Chương XV: Quân-sự: Bộ-đội Nguyễn-Trung-Trực

 Sứ mạng giáng trần của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, như đã biết là để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ hoại diệt hầu tuyển chọn người hiền đức đưa sang cõi đời Thượng nguơn.         Và cho được trở thành người hiền, Ngài đã hiển thị pháp môn Học Phật Tu Nhân là một pháp […]

Chương XIV: Tu Nhân

 Tu Nhân tức là tu Tứ Ân để làm tròn Hiếu nghĩa là nền tảng của đạo Nhân tức là đạo làm người vậy. Không ai bỏ điều kiện hiếu nghĩa mà tu thành Tiên thành Phật bao giờ, vì Hiếu nghĩa là nền móng của đạo Nhân, cũng như muốn cất nhà phải xây […]

Chương XIII: Học Phật

PHẦN II: SỰ NGHIỆP THIÊN THỨ TƯ SỰ NGHIỆP VỀ MẶT ĐẠO: TÔN PHÁI PHẬT GIÁO HÒA HẢO Chương XIII: Học Phật Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ ra mở đạo cứu đời, cho đến ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (1947) ngày Ngài vắng […]

Chương XII: Còn hay mất

 Theo sự tuyên truyền của Cộng sản thì sau ngày Ðức Thầy ngộ nạn xảy ra tại Ðốc Vàng Hạ, ngày 25-4-1947 một tòa án đặc biệt do Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ thành lập đã tuyên án tử hình Ðức Thầy và theo sự truyền rao của chúng, Ðức Thầy đã bị hành […]

Chương XI: Lý do thọ nạn

THIÊN THỨ BA  GIAI ĐOẠN VẮNG MẶT Chương XI: Lý do thọ nạn Sự ra đi của Ðức Thầy đã đặt ra nhiều thắc mắc nghi vấn.        Thắc mắc là vì Ngài có sứ mạng cứu trần mà công việc cứu độ chưa hoàn tất, Hội Long Hoa chưa khai, đời Thượng Nguơn chưa lập, bảng […]

Chương X: Dấn-thân

 Sau khi Đức Thầy lên đường lánh nạn, tình hình trong nước trở nên trầm trọng. Đứng trước nạn xâm lăng của quân Pháp được Anh và bạn Đồng Minh ủng hộ, đang  chực chờ tái chiếm Đông Dương, bọn Trần Văn Giàu chẳng những không tìm phương đối phó, mà lại lo đàn áp […]

Chương VIII: Tổ-chức hàng-ngũ

 Đức Thầy vẫn biết tham vọng của quân phiệt Nhựt muốn thực hiện cái ác mộng làm chủ Đông Á, như Ngài đã thấy thâm tâm của họ, khi chiếm Đông Dương hay Tân Gia Ba, thay vì tuyên bố cho các phần đất thuộc địa nầy được độc lập, giao trả quyền cai trị […]

Chương VII: Vận động độc lập

THIÊN THỨ HAI GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH  Chương VII: Vận Động Độc Lập Ngay khi Nhựt đảo chánh Pháp ngày 9-3-1045, chánh quyền Nhựt lên thay thế chánh quyền Pháp, các đảng phái quốc gia được tự do hoạt động. Đức Huỳnh Giáo Chủ, để ứng phó với tình thế mới, bèn đưa […]

Chương IX: Chuẩn-bị đấu-tranh

Trong thời gian Đức Thầy đi khuyến nông tình hình quốc tế chuyển biến rất gấp, Sài Gòn liên tiếp bị oanh tạc; Đồng minh phản công thắng lợi khắp các mặt trận. Tin tức hàng ngày không ngớt loan báo Quân Mỹ hết chiếm đảo nầy đến chiếm đảo khác. Lực lượng của Nhật […]