Về việc lập đời Thượng-Nguơn

1) Về việc lập đời Thượng-Nguơn Ta có thể nói Đức Phật Thầy là người thứ nhứt chẳng những trong giới tu Phật ở Việt Nam mà cả các tôn giáo, báo hiệu đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ Nguơn sắp mãn để bước qua thời kỳ Thượng Nguơn. Mà sở dĩ Ngài […]

Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ   Cầm hương xá 3 xá, quì xuống chắp tay đưa lên trán nguyện: Cúi kính dưng hương trước Cửu-Huyền, Cầu trên Thất-Tổ chứng lòng thiềng. Nay con tỉnh-ngộ quy-y Phật, Chỉ dốc tu hiền tạo phước-duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc […]

Chú Giải Quyển Tư: GIÁC MÊ TÂM KỆ

XUẤT XỨ – VĂN THỂ          Đây là quyển thứ tư, trích từ phần nhất Sấm Giảng Giáo Lý trong Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã sáng tác quyển nầy vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão (1939), lúc Ngài còn ở Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài viết […]

Bài cầu cơ – Đức Thầy họa

BÀI CẦU CƠ Nguyễn đắc thanh-danh tam hữu phân, Đa công hoài luyện thập niên phần. Chúng kỳ vật xảo thiên truyền bá, Phước lộ hoành thân ngũ sắc vân. (Bài nầy do một người ở Phú-Lâm, cầu cơ tại trên núi, đem đến Đức Thầy). ĐỨC THẦY họa: Nải chí thi âm tất hữu phân, Thiên […]

Chương XVI: Chánh-trị: Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Đảng

Quan hệ giữa quân sự và chánh trị. – Clausewitz một nhà binh Pháp-Ðức, trong quyển “Chiến tranh luận” có định nghĩa chiến tranh như sau: Chiến tranh chẳng những là một hành động chánh trị (action politique) mà thực sự là một thủ đoạn của chánh sách, chánh sách kế tục quan hệ ngoại giao. […]

Chương XV: Quân-sự: Bộ-đội Nguyễn-Trung-Trực

 Sứ mạng giáng trần của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, như đã biết là để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ hoại diệt hầu tuyển chọn người hiền đức đưa sang cõi đời Thượng nguơn.         Và cho được trở thành người hiền, Ngài đã hiển thị pháp môn Học Phật Tu Nhân là một pháp […]

Chương XIV: Tu Nhân

 Tu Nhân tức là tu Tứ Ân để làm tròn Hiếu nghĩa là nền tảng của đạo Nhân tức là đạo làm người vậy. Không ai bỏ điều kiện hiếu nghĩa mà tu thành Tiên thành Phật bao giờ, vì Hiếu nghĩa là nền móng của đạo Nhân, cũng như muốn cất nhà phải xây […]

Chương XIII: Học Phật

PHẦN II: SỰ NGHIỆP THIÊN THỨ TƯ SỰ NGHIỆP VỀ MẶT ĐẠO: TÔN PHÁI PHẬT GIÁO HÒA HẢO Chương XIII: Học Phật Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ ra mở đạo cứu đời, cho đến ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (1947) ngày Ngài vắng […]

Chương XII: Còn hay mất

 Theo sự tuyên truyền của Cộng sản thì sau ngày Ðức Thầy ngộ nạn xảy ra tại Ðốc Vàng Hạ, ngày 25-4-1947 một tòa án đặc biệt do Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ thành lập đã tuyên án tử hình Ðức Thầy và theo sự truyền rao của chúng, Ðức Thầy đã bị hành […]

Chương XI: Lý do thọ nạn

THIÊN THỨ BA  GIAI ĐOẠN VẮNG MẶT Chương XI: Lý do thọ nạn Sự ra đi của Ðức Thầy đã đặt ra nhiều thắc mắc nghi vấn.        Thắc mắc là vì Ngài có sứ mạng cứu trần mà công việc cứu độ chưa hoàn tất, Hội Long Hoa chưa khai, đời Thượng Nguơn chưa lập, bảng […]