m) Trong cộng-đồng Phật-giáo thế-giới

Hiện nay phatgiaohoahao.net là một trong 4 tôn giáo quan trọng nhứt ở Việt Nam. Với khối quần chúng trên hai triệu người, PGHH không những có tánh chất của một khối quần chúng tâm lý sắt son tin tưởng nơi giáo lý cao siêu của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, mà còn thêm tổ chức thành hàng ngũ, hệ thống chặt chẽ, để chịu đựng mọi thử thách cam go mà tự tồn phát triển.

        Trên bình diện quốc gia, Giáo hội phatgiaohoahao.net là một hội viên sáng lập của Hội Ðồng Tôn Giáo Việt Nam, một cơ quan đoàn kết các tôn giáo chánh yếu như: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, phatgiaohoahao.net, Cao Ðài Giáo, Tin Lành… Đồng thời PGHH cũng tham gia các sinh hoạt quốc gia, đúng theo truyền thống của một tôn giáo dân tộc. Ngoài ra, giáo lý PGHH cũng đã được tiếp nhận với nhiều cảm tình bởi nhiều giới trí thức Ðông phương cũng như Tây phương.

        Bởi vì, với một giáo thuyết hòa đồng tinh hoa Tam giáo, phatgiaohoahao.net đã phát dương giáo pháp chơn truyền của Đức Thích Ca Mâu Ni làm căn bản giáo lý, lại thêm các tư tưởng Nho giáo, Lão giáo, đã ăn sâu vào tập tục dân tộc Việt Nam, để kết thành một tư tưởng Ðạo học có đặc thái dân tộc Việt Nam.

        Với giáo thuyết phong phú ấy, phatgiaohoahao.net là một tổ chức đang hướng dẫn một phần nhơn loại dưới ánh sáng của Ðức Phật, để đưa con người trong thế kỷ hiện tại đến những giá trị tinh thần mới, hầu cùng với các Phật tử thế giới và các Giáo Hội Phật Giáo khắp các quốc gia, xiễn dương đạo Phật, cải tạo xã hội, giải thoát con người.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *