Tận-Thế và Hội Long-Hoa

Mục-Lục: TẬN THẾ và HỘI LONG-HOA

Chương thứ I: Cơ-Đốc-Giáo
Chương thứ II: Phật-Giáo
Chương thứ III: Cao-Đài-Giáo

Chương thứ IV: Phật-giáo phái Phật-Thầy Tây-An
1.- Ông Sư-Vãi Bán-Khoai
2.- Ông Ba Thới
3.- Tứ-Thánh

Chương thứ V: Phật-Giáo Hòa-Hảo
1.- Đức Huỳnh Giáo-Chủ
2.- Ông Thanh-Sĩ hay người có huệ

Chương thứ VI: Phần giải-thuyết
1.- Người Có Điễn-Lành: Cô Trúc-Lâm-Nương
2.- Thiên-Thơ
3.- Nhà Bác-Học: Ông Hồ-Hữu-Tường

Chương thứ VII: Tổng-luận
1.- Nên hiểu Tận-Thế như thế nào?
2.- Tận-Thế sẽ giống lần sụp đất Ắc-lăng-tít
3.- Tận-Thế và Hội Long-Hoa xảy ra như thế nào?
4.- Tận-Thế lần này là một cuộc đại tiến-hóa
5.- Chắc-chắn thấy Phật Tiên thừa hạc lâm phàm
6.- Trước cơ tận-diệt hầu kề và Hội Long-Hoa sắp mở, chúng-sanh liệu thế nào?
Phụ-Lục: Khuyến thế (của ông Thanh-Sĩ)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *